nkck-990x495-2

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął realizację projektu „NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (lider projektu),

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (partner projektu),

– Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (partner projektu).

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 specjalistycznych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami), sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego), urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych  i zakłada opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi, a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów-wizytatorów.

Cel główny zostanie osiągnięty w drodze realizacji pakietu zadań w postaci:

  • opracowania programów szkoleń w konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,
  • opracowania materiałów szkoleniowych,
  • przeprowadzenia rekrutacji uczestników we współpracy z kierownictwem sądów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości,
  • przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń,
  • opracowania zestawu wskazówek do prowadzenia nadzoru nad działalnością komorników (standardów nadzoru).

Udział Uczestników w Projekcie jest nieodpłatny.

Szkolenia realizowane są w łącznym wymiarze 16 godzin lekcyjnych (piątek i sobota).

W ramach projektu powstaną trzy specjalistyczne programy szkoleniowe:

1) program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami (szacowana liczba uczestników ok. 360 osób),

Program szkoleniowy

2) program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego (szacowana liczba uczestników ok. 720 osób),

Program szkoleniowy

3) program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych (szacowana liczba uczestników ok. 420 osób).

Program szkoleniowy

Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Szkolenia oferowane przez Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odpowiedzialny jest za realizacje szkoleń adresowanych do:

– prezesów sądów rejonowych,

– sędziów wydziałów cywilnych,

– sędziów – wizytatorów,

– referendarzy sądowych,

– urzędników sądowych

zatrudnionych w sądach apelacji szczecińskiej, gdańskiej, białostockiej, poznańskiej oraz katowickiej.

www.dreamsart.pl

Szkolenia w ramach projektu NKCK są bezpłatne.